ZIG-ZAG AMB CÈRCOLS

Objectius: Percepció espacial, bot en velocitat, aturades, velocitat de desplaçament.

Metodologia: Hi haurà una sèrie de cèrcols situats al llarg de la pista de bàsquet en forma de zig-zag, amb una separació entre ells d’uns 5 metres. Els jugadors i jugadores hauran de fer bot de velocitat entre cèrcols, i dins d’aquests efectuar una aturada en un temps, tot encarant els peus cap al següent cèrcol. Per fer l’exercici més motivador i dinàmic, podem fer dues files.


BOTANT LLIUREMENT, EN ESCOLTAR EL XIULET, ATURADA

Objectius: Bot en velocitat, aturades, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Metodologia: En aquest exercici, els nens i nenes aniran botant lliurement pel camp. Quan el responsable de grup xiuli o faci algun senyal acordada prèviament, els alumnes hauran de realitzar una aturada en un temps i romandre immòbils en aquesta posició. Al senyal, podran tornar a botar. Es realitzarà aquesta seqüència tants cops com l’entrenador cregui necessari.

Variants: Al ser un exercici molt senzill, es pot complicar el grau de dificultat. Per exemple, podem enumerar les dues cistelles. Imaginem que una cistella és l’encarregada dels nombres parells, i l’altra dels nombres senars. Si l’entrenador/a diu “6”, els jugadors hauran de saltar encarant els peus i el cos cap a la cistella corresponent. D’aquesta manera podem treballar el gir a l’aire. És un exercici que, de nou, permet moltes variants i aquestes, depenent del treball que estem realitzant, del nivell del grup i de la imaginació del responsable de l’equip.


TARGETES ERRÒNIES

Objectius: Cohesió de grup, posició de triple amenaça, memòria.

Metodologia: En aquest joc caldrà haver explicat prèviament la posició de triple amenaça. El grup estarà dividit en petits grups per afavorir la participació i la pressa de decisions de tots els nens i nenes. Un de cada grup es taparà els ulls, la resta agafaran cadascú una targeta que tindrà una imatge, i la imitaran,  posant-se en posició de triple amenaça correcta o amb algun error (tal com mostri la seva targeta). El jugador que tenia els ulls tapats, al senyal dels seus companys, obrirà els ulls i haurà d’examinar cadascuna de les posicions. Haurà d’esbrinar en quins casos la posició és correcta i en quins casos es tracta d’una targeta errònia. És molt recomanable que tots els jugadors del petit grup passin pel paper de revisor.


POSAR-SE DAVANT DEL COMPANY

Objectius: Domini i maneig de la pilota, aturades, sortides, posició de triple amenaça, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Metodologia: Per a la realització d’aquest exercici cal que els jugadors es col·loquin per parelles, un darrere de l’altre i tots dos amb pilota.  Consisteix en que el jugador de darrere es posi davant del seu company, realitzant una bona sortida i una bona aturada. I així alternativament durant el temps que marqui l’entrenador o fins a arribar a l’altra línia de fons. Les consignes de les sortides i de les aturades poden estar limitades o poden ser lliures, segons el que vulguem treballar i el moment de l’any que treballem els conceptes. És recomanable, tant en aquest exercici com en la resta d’exercicis, que el traspàs de llibertat sigui progressiu, així com també la supervisió i la intervenció directa de l’entrenador o entrenadora.


Depenent del nivell del grup i del seu progrés, podem adaptar aquests jocs i exercicis per introduir l’aturada en dos temps. Per exemple,  poden anar botant lliurement i, en cas d’escoltar un xiulet, aturar-se en un temps, i en cas d’escoltar-ne dos, aturar-se en dos temps. Tot i així, és recomanable que primer quedi clara l’aturada en un temps i la diferenciació d’aquesta amb l’entrada.