PASSADES EN ESTÀTIC PER PARELLES

Objectius: Cohesió de grup, passada/recepció.

Metodologia: Els nens i nenes hauran d’agrupar-se per parelles, i situar-se entre ells a una distància aproximada de 3 metres, tot i que aquesta, dependrà del nivell del grup i de l’edat dels esportistes. Hauran de passar-se la pilota entre ells el més ràpid possible i sempre respectant les indicacions tècniques del responsable de grup. És un bon exercici per introduir nous tipus de passades i, alhora, per perdre la por a la pilota.


CURSES DE PASSADES PER PARELLES O TRIOS

Objectius: Cohesió de grup, percepció espacial, percepció velocitat, passada/recepció, velocitat de desplaçament.

Metodologia: Els jugadors i jugadores estaran agrupats per parelles o trios a la línia de fons. Cadascun d’aquests petits grups comptarà amb una pilota i el seu objectiu serà arribar fins a l’altra línia de fons el més ràpid possible, tot respectant les normes del bàsquet. Durant aquest exercici, cap dels jugadors podrà botar.


CURSES DE PASSADES PER EQUIPS

Objectius: Cohesió de grup, percepció espacial, percepció velocitat, passada/recepció, velocitat de desplaçament.

Metodologia: Mateixa dinàmica que en l’exercici anterior, però en aquest cas el grup serà més ampli. Per afavorir la cohesió de grup i la participació activa de tots els components del grup, podem donar una nova consigna: tots els jugadors i jugadores de l’equip hauran de rebre i passar la pilota.


CURSES DE PASSADES PER EQUIPS ESTÀTICS EN ZIG-ZAG

Objectius: Cohesió de grup, percepció espacial, passada/recepció, velocitat de reacció.

Metodologia: Dividirem el grup en dos equips. Els infants estaran situats al llarg de la pista de forma que els components del grup creïn un recorregut en forma de ziga-zaga, d’una línia de fons a l’altre . La pilota se situarà en un dels extrems i en escoltar el senyal hauran d’aconseguir, a través de passes i sense bot, arribar fins a l’altre extrem. Els jugadors hauran de romandre immòbils en tot moment en la seva posició.


CURSES DE PASSADES PER EQUIPS ESTÀTICS EN LÍNIA RECTA

Objectius: Cohesió de grup, percepció espacial, passada/recepció, velocitat de reacció.

Metodologia: Dividirem el grup en dos o més equips depenent del nombre d’infants amb que comptem (màxim 4 grups). Els infants estaran situats al llarg de la pista de forma que els components del grup creïn un recorregut en forma de línia recta, des d’una línia de fons a l’altra. La pilota se situarà en un dels extrems i en escoltar el senyal hauran d’aconseguir, a través de passes i sense bot, arribar fins a l’altre extrem. Els jugadors que començaran tots mirant cap al mateix costat, rebran la passada però hauran de pivotar per a poder fer un gir de 180º i situar-se de cara al següent company que ha de rebre la passada. Guanyarà l’equip que abans aconsegueixi completar totes les passades, i per tant, arribar fins l’altre extrem de la filera.


CERCLE DE PASSADES

Objectius: Cohesió de grup, passada/recepció, velocitat de reacció.

Metodologia: Per fer aquest exercici caldrà que els nens i nenes estiguin formant un cercle. Els jugadors hauran de passar-se la pilota en ordre consecutiu. L’entrenador, quan consideri oportú, podrà xiular i hauran de respondre amb la consigna acordada prèviament. Per exemple:

  • 1 xiulet pot significar un canvi de sentit en l’ordre de passades.
  • 2 xiulets pot significar que en aquest moment queda prohibit passar la pilota al jugador del nostre costat i que, per tant, les passades seran de més distància i tots hauran d’estar alerta perquè tots passen a ser possibles receptors.

L’objectiu final del joc serà fer el màxim nombre de passades possibles i alhora efectives. Per incentivar la motivació i la intensitat de l’exercici podem posar un límit de temps.


CERCLE DE PASSADES I TIR

Objectius: Cohesió de grup, passada/recepció, velocitat de reacció, entrada i tir.

Metodologia: En aquest exercici caldrà disposar d’una cistella de peu sense taulell. Els jugadors se situaran al voltant de la cistella en forma de cercle i s’aniran passant la pilota consecutivament i el més ràpid possible. Quan l’entrenador o entrenadora xiuli, aquell qui tingui la pilota a les mans haurà de fer un llançament a cistella, recollir el seu propi rebot i tornar a la seva posició inicial per seguir amb la mateixa dinàmica. L’exercici acabarà quan l’entrenador decideixi. És recomanable que tots els nens o nenes llencin algun cop per a fer-los sentir més partícips.