Depenent del nivell del grup i del seu progrés, podem adaptar aquests jocs i exercicis per introduir l’aturada en dos temps. Per exemple,  poden anar botant lliurement i, en cas d’escoltar un xiulet, aturar-se en un temps, i en cas d’escoltar-ne dos, aturar-se en dos temps. Tot i així, és recomanable que primer quedi clara l’aturada en un temps i la diferenciació d’aquesta amb l’entrada.

PICA-PARET

Objectius: Percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, bot de velocitat, aturades, posició de triple amenaça, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 8-15

Metodologia: Aquest joc serà una adaptació del tradicional joc del Pica-Paret. En aquest cas, tots els infants tindran pilota i se situaran a la línia de fons. Un dels jugadors se situarà a l’altra línia de fons i serà l’encarregat de comptar d’esquenes i en veu alta “Un, dos, tres pica-paret”. Durant aquest interval de temps, la resta de jugadors hauran d’avançar el màxim espai possible amb bot de velocitat. En el moment que el jugador que està comptant acabi i es giri, hauran d’efectuar una aturada en un temps i romandre immòbils en posició de triple amenaça. Aquell jugador que es mogui o no sigui capaç de mantenir l’equilibri, serà enviat automàticament a la línia de fons de sortida, i haurà de tornar a començar des d’allà. En el moment que un d’ells toqui l’esquena del que està comptant, hauran de córrer botant cap a la línia de fons el més ràpid possible, intentant no ser atrapats. En cas que algun d’ells no ho aconsegueixi, hi haurà canvi de rol amb el qual comptava. El joc seguirà successivament durant totes les partides que decideixi l’entrenador o entrenadora.

Variants: Si el que volem és treballar la posició de triple amenaça, el que farem serà modificar les normes. En aquest cas, el que atura no només dirà el nom d’aquell que s’hagi mogut, sinó que també s’haurà de fixar en aquells que no tinguin una posició de triple amenaça correcta. És aconsellable, que a l’hora d’utilitzar aquest criteri eliminatiu, els infants verbalitzin les seves raons. D’aquesta manera tenim un feed-back directe entre jugador i entrenador. A més, és positiu que les correccions les facin entre ells ja que no estan acostumats a fer-ho però és una gran eina d’aprenentatge, molt útil i efectiva, ja que requereix d’autoavaluació i capacitat crítica constructiva.

DIBUJO_PICA_PARET


STOP

Objectius: Cohesió de grup, lateralitat i ambidextrisme, percepció velocitat, domini i maneig de la pilota, bot de velocitat, aturades, posició de triple amenaça, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 8-25

Metodologia: En aquest joc, tots porten pilota excepte els que atrapen. El nombre de jugadors i jugadores que atrapen variarà segons el número de jugadors totals i de la intensitat que vulguem posar a l’exercici. El funcionament és semblant al del mític pilla-pilla, uns s’escapen i els altres atrapen. Ara bé, en aquest joc, els que s’escapen poden utilitzar una eina per no ser aturats: han de saltar en un temps i quedar-se en posició de triple amenaça alhora que criden “STOP”. D’aquesta manera, no podran ser aturats però hauran de romandre immòbils fins que un altre company s’apropi i li passi la pilota per sota de les cames. En aquest moment, podrà tornar-se a escapar. En cas de ser aturat, hi haurà canvi de rol. El que s’estava escapant li passarà la pilota al que aturava, i s’intercanviaran els papers en el joc.

DIBUJO_STOP


JOC DELS CÈRCOLS

Objectius: Percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, bot estàtic, bot de velocitat, aturades, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Cèrcols, pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 7-25

Metodologia: Aquest joc és una adaptació del joc de les cadires. Tots els jugadors tindran una pilota i a terra hi haurà cèrcols distribuïts de manera aleatòria o en forma de cercle. Sempre hi haurà un cèrcol menys que jugadors. Els nens i nenes aniran botant lliurement per la pista, i en escoltar el senyal hauran de córrer (sense parar de botar) i situar-se en un dels cèrcols. Només pot haver-hi un jugador dins de cada cèrcol i sempre tindrà preferència qui hagi arribat abans. Al haver-hi un cèrcol menys que jugadors, un d’ells es quedarà sense i quedarà automàticament eliminat. El joc seguirà amb un jugador menys alhora que l’entrenador s’encarrega de treure un altre cèrcol, de manera que ens trobem en les mateixes característiques numèriques, i així successivament. El joc acaba quan només queda un jugador i un cèrcol, el qual serà el guanyador del joc.

Variants: Segons el que vulguem treballar podem demanar als jugadors diferents accions a realitzar dins del cèrcol. Les més comunes són: quedar-se fent bot estàtic, o arribar amb una aturada en un temps i quedar-se en posició de triple amenaça. Tot i així, podem demanar altres consignes que hàgim estat treballat en exercicis de domini i habilitats de bot en posició estàtica.

DIBUJO_JOC_CERCOLS

 


TERRA, MAR I CEL

Objectius: Percepció espacial, aturades, posició de triple amenaça, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Cordes/línies, pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 5-20

Metodologia: En aquest joc, tots els jugadors tindran una pilota i l’espai estarà dividit en tres zones paral·leles, clarament marcades. Les línies del camp ens poden ajudar a fer aquesta divisió. En cas de no tenir tres línies paral·leles juntes, farem servir els següents tres espais: la línia de mig camp, l’espai contigu dret i l’espai contigu esquerre. Cadascun d’aquests tres espais serà etiquetat amb “Terra”, “Mar” o “Cel”. Els nens hauran de tenir clara aquesta distinció de zones i per això es començarà fent unes partides de prova. L’entrenador o un dels jugadors dirà un dels tres noms, i els infants hauran de col·locar-se ràpidament a l’espai demanat. Aquest desplaçament haurà de fer-se amb un salt a peus junts, és a dir, amb aturades en un temps, i la posició durant tot el joc haurà de ser de triple amenaça. És important que aquesta posició sigui correcta, per això, caldrà que canviïn el costat de la pilota en la posició de triple amenaça segons en quin costat ens trobem de la línia. El jugador que es desplaci cap a una zona errònia, quedarà automàticament eliminat. El joc finalitza quan només quedi un jugador sense eliminar, el qual serà proclamat el guanyador o guanyadora de la partida.

 DIBUJO_TERRA_MAR_CEL


TOTS QUIETS

Objectius: Percepció espacial, percepció temporal, aturades.     

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Pilotes de bàsquet

Número de jugadors: 8-20

Metodologia: En aquest exercici el nombre de pilotes variarà depenent del moviment i la intensitat que volem que hi hagi. Tots els infants estaran quiets en algun indret de la pista, on ells vulguin. En aquest moment repartirem pilotes a alguns d’ells. Només poden avançar els que tenen pilota, i només ho poden fer saltant. Quan arribin al costat d’un company que estigui quiet li donen la pilota, i canvi de rols. Per augmentar la motivació entre els nostres jugadors, podem proposar reptes. Per exemple: en menys d’un minut tots els jugadors i jugadores han d’haver rebut la pilota sense saltar-se les normes.

DIBUJO_TOTS_QUIETS