JOC DE LES 10 PASSADES

Objectius: Cohesió de grup, percepció espacial, passada/recepció, defensa jugador amb pilota, defensa primera línia de passada, velocitat de desplaçament.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Pilota de bàsquet

Número de jugadors: 8-12

Metodologia: Per a aquest  joc caldrà dividir el grup en dos equips. Cadascun d’aquests equips haurà d’aconseguir fer 10 passades entre els components del seu grup sense que la pilota caigui a terra. L’equip que defensa haurà d’intentar evitar-ho ja sigui robant la pilota de les mans o tallant la línia de passada. Cada cop que la pilota sigui interceptada per la defensa o que la pilota caigui a terra la numeració començarà de nou. L’equip que aconsegueixi fer 10 passades més cops serà el guanyador del joc.

Variants: Podem canviar certes regles del joc sense perdre’n l’essència, per exemple: tots els components del grup han de tocar la pilota, no se li pot tornar a passar al company que te l’ha passat, fer x bots abans de passar la pilota, utilitzar diferents tipus de passes, llençar a cistella després d’aconseguir fer les 10 passades…

DIBUJO_10_PASSES


PLANTAR LA PILOTA

Objectius: Cohesió de grup, percepció espacial, passada/recepció, defensa jugador amb pilota, defensa primera línia de passada, velocitat de desplaçament.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Cons, cèrcols, pilota de bàsquet

Número de jugadors: 8-12

Metodologia: En aquest cas, també haurem de dividir el grup en dos equips. Aquests hauran de passar-se la pilota entre ells amb la finalitat d’acabar plantant la pilota en una zona determinada i prèviament acordada (normalment, les línies de fons). L’altre equip, que en aquell moment defensarà haurà d’intentar evitar que li facin punt i robar la pilota per a poder aconseguir-lo ells. Guanyarà qui més punts hagi aconseguit al final de la partida. Aquest joc accepta diferents variants com les següents:

Variant 1: Joc de la torre. Mateixa dinàmica i mateixes normes però limitant la zona on poder plantar la pilota, per exemple, amb un cèrcol.

Variant 2: Enderrocar els cons. Mateixa dinàmica i mateixes normes però en aquest cas l’objectiu serà enderrocar els cons situats al fons del camp, sense sobrepassar en cap moment la línia de fons. El primer equip que aconsegueixi enderrocar tots els cons de l’altre equip, guanya.

DIBUJO_PLANTAR_PILOTA


RONDO

Objectius: Cohesió de grup, percepció espacial, passada/recepció, defensa jugador amb pilota, defensa primera línia de passada, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Pilota de bàsquet

Número de jugadors: 6-10

Metodologia: En aquest joc els infants estaran distribuïts en forma de cercle, excepte un, que es trobarà al centre d’aquesta rodona. Hi haurà una sola pilota per a tots els jugadors i el funcionament serà el següent. Els jugadors que formen el cercle hauran de passar-se la pilota entre ells, sense cap ordre establert prèviament. El jugador del centre ha d’intentar interceptar la pilota. En cas que ho aconsegueixi, hi haurà canvi de rol entre els dos implicats. El joc finalitzarà quan decideixi el responsable de grup.

Variant: Una altra forma de treballar aquest exercici, és centrant-nos en la defensa al jugador amb pilota en comptes de la defensa de la línia de passada. És per això que, en aquest cas, el canvi de rols es produirà si el jugador que està al centre aconsegueix arribar a tocar al jugador amb pilota abans que aquest hagi fet la passada.

DIBUJO_RONDO


BOMBA

Objectius: Cohesió de grup, percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, passada/recepció, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 8-10 min

Material: Pilota de bàsquet

Número de jugadors: 7-15

Metodologia: En aquest joc, els jugadors estaran en forma de rotllana. La distància entre ells dependrà del nivell del grup i de l’edat dels jugadors. Un d’ells però, estarà al centre amb els ulls tancats i serà l’encarregat de comptar interiorment fins a un número acordat a l’inici, per exemple, 10. La resta, mentre es produeix aquest  compta enrere, hauran de passar-se la pilota el més ràpid possible. En el moment que el jugador del centre arribi a 5 començarà a balancejar el seu cos per avisar que s’aproxima el final, i quan arribi fins a 10, cridarà “bomba”, i el jugador que en aquell moment tingui la pilota a les mans, passarà a ser el jugador del centre. L’altre, ocuparà el seu lloc i es tornarà a realitzar la mateixa dinàmica. El joc durarà fins que tots els jugadors hagin passat pel centre, o bé, fins que el responsable de l’equip decideixi.

DIBUJO_BOMBA


ESTRELLA

Objectius: Cohesió de grup, percepció espacial, passada/recepció, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Pilota de bàsquet

Número de jugadors: 6-7

Metodologia: Aquest joc ajuda a unir els objectius individuals amb els grupals. És recomanable que les estrelles creades no siguin de més de 6 nens o nenes. És a dir, s’hauran de crear grups de màxim 6-7 jugadors, on tots se situaran en forma de cercle, excepte un, que estarà situat al centre d’aquest. Precisament serà aquest jugador del centre, el protagonista. La pilota la tindrà ell inicialment, i haurà d’anar passant la pilota un per un als seus companys, qui se la tornaran cada cop que la rebin. Els companys del voltant aniran comptant en veu alta, i ho deixaran de fer un cop s’hagi acabat la volta sencera. El joc acabarà quan tots els alumnes hagin passat pel centre de l’estrella i guanyarà qui hagi aconseguit fer totes les passades en el mínim temps possible.

DIBUJO_ESTRELLA


ATRAPAR AMB PASSADES

Objectius: Cohesió de grup, percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, passada/recepció, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Pilota de bàsquet

Número de jugadors: 6-10

Metodologia: En aquest joc només hi haurà una pilota per a tot l’equip. L’entrenador dirà un nom, i la resta de jugadors, només amb passades, han d’intentar atrapar a aquest jugador amb la pilota. En cas que s’aconsegueixi, qui hagi tocat a aquesta persona amb la pilota a les mans, serà el següent en escapar-se. Si no s’aconsegueix, l’entrenador pot canviar el nom de la persona que s’escapa en el moment que cregui oportú. El joc finalitzarà quan tots els jugadors i jugadores s’hagin escapat, o bé, quan l’entrenador consideri oportú.

DIBUJO_PILLAR_PASSES


TOTS PER PARELLES

Objectius: Cohesió de grup, lateralitat i ambidextrisme, percepció espacial, percepció temporal, percepció velocitat, passada/recepció, velocitat de desplaçament.

Temps recomanat: 7-8 min

Material: Cèrcols, pilotes de bàsquet (una per parella)

Número de jugadors: 12-30

Metodologia: En aquest joc de passades es distribuiran per parelles. La meitat d’aquestes parelles agafen i sostenen un cèrcol a l’alçada que vulguin. Les altres, tenen una pilota per parella. Han d’anar passant-se la pilota aconseguint passar-la per tots els cèrcols en el mínim temps possible. La parella que aconsegueixi més ràpid  l’objectiu serà la guanyadora. És important fer canvi de rols, és a dir, els que estan sostenint el cèrcol passen a fer l’exercici de passades i viceversa, de manera que tots els jugadors facin tots dos exercicis.

DIBUJO_PARELLES


“COMECOCOS” AMB PASSADES

Objectius: Cohesió de grup, passada i recepció, percepció espacialpercepció velocitat, velocitat de desplaçament, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 7 – 8 min

Número de jugadors: 16-20

Material: Pilotes de bàsquet

Metodologia: La dinàmica és semblant a la del Come-cocos tot i que amb algunes variants. Els jugadors han d’intentar tocar el màxim número de vegades les línies de fons amb la pilota, alternativament. Per fer-ho, es poden moure lliurement però sempre que un jugador tingui la pilota, ha d’estar sobre una línia. No hi ha bot, i per tant, la única forma d’avançar és a través de passades.

Variant 1: Per afavorir la participació de tots els jugadors, es poden fer grups més petits.

Variant 2: En cas de voler complicar el joc o de tenir un equip que ha entès prou bé l’exercici, proposem una variant més complicada. Situem als jugadors o jugadores en dos equips, un equip ataca i l’altre defensa. Els atacants tindran el mateix objectiu, arribar a la línia de fons, fent passades als jugadors que rebran sobre les línies del camp. Els defensors, per la seva banda, tenen dues formes de recuperar la possessió de la pilota: tallant una passada o tocant amb la mà al jugador que té pilota. D’aquesta forma afavorim tant que els jugadors atacants siguin capaços de fer circular la pilota amb velocitat com que en defensa estiguin actius.

DIBUJO_COMECOCOS_PASES


EL PRESONER

Objectius: Cohesió de grup, passada i recepció, defensa primera línia de passada, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 7 – 8 minuts

Número de jugadors: 10-15

Material: Pilotes de bàsquet, cons

Metodologia: En aquest joc hi haurà tres espais ben diferenciats i delimitats amb cons. En l’espai número 1, els jugadors romandran immòbils darrera d’un dels cons i assumiran el rol d’atacant. Juntament amb aquests jugadors, jugarà la persona que es trobi en l’espai 3. Aquesta no podrà sortir del cercle o zona establerta prèviament. En el segon espai, estaran col·locats els defensors, els quals hauran d’evitar que els jugadors 1 passin la pilota a l’infant número 3. Cada cop que el jugador del centre, el presoner, rebi la pilota, l’equip atacant sumarà un punt. L’entrenador marcarà les normes per efectuar el canvi de rols, per exemple, quan tallin la passada tres cops, quan l’atac arribi a cinc punts, establint un temps concret, etc.

DIBUJO_PRESONER


CAMPIONAT DE COLORS

Objectius: Cohesió de grup, passada i recepció, percepció espacial, percepció velocitat, posició triple amenaça, velocitat de reacció.

Temps recomanat: 7 – 8 min

Número de jugadors: 6-20

Material: Pilotes de bàsquet, cèrcols

Metodologia: Es dividirà l’equip en tants grups com es decideixi. Cada grup tindrà assignat un color, i cada jugador haurà de situar-se en un cèrcol del seu color. Cada equip tindrà una pilota, i al senyal, hauran de passar-se la pilota entre ells. El primer equip que arribi a la xifra marcada inicialment, per exemple, 20 passades, es proclamaran els guanyadors. Cal però, respectar dues normes: d’una banda, no es pot retornar la pilota al company que te l’acaba de passar i, d’altra banda, cal que tots els components de l’equip hagin rebut almenys un cop la pilota abans d’aconseguir l’objectiu. Amb la primera norma, aconseguim que els jugadors hagin de pivotar en el seu lloc i, es recomana doncs, que cada jugador tingui un peu dins del cèrcol (el peu de pivot) i un peu fora (el peu de gir). És recomanable també repetir la partida dos cops perquè puguin pivotar i practicar amb tots dos peus.

DIBUJO_CAMPIONAT_COLORS